Skip to content

Doel van de oudercommissie

Op dit moment zijn wij op zoek naar de oudercommissie!!!! Voor meer informatie kunt u terecht bij een pedagogisch medewerker op de locatie

De belangen van kinderen en ouders van Happynest Kinderopvang zo goed mogelijk te laten behartigen en de ouders te laten vertegenwoordigen. De communicatie te bevorderen tussen ouders, medewerkers en management. Kritische factoren zijn belangenbehartiging, advies en instemmingsrecht en het bevorderen van de communicatie.

 

Medezeggenschap

Happynest Kinderopvang hanteert een medezeggenschapsregeling voor ouders via de oudercommissie. Voor de oudercommissie is een reglement opgesteld, waarin de rechten en de medezeggenschap is geregeld.

Taak en rolopvatting oudercommissie

Binnen Happynest Kinderopvang zal de oudercommissie een adviserende en ondersteunende rol hebben. Zij brengen advies uit over het beleid en behartigen de belangen van de individuele ouder binnen Happynest Kinderopvang. In de oudercommissie nemen ouders zitting die ook gebruik maken van de dienstverlening van Happynest Kinderopvang. Vanuit de organisatie neemt het locatiehoofd zitting in de oudercommissie. Ouders kunnen zich bij de leiding van Happynest Kinderopvang aanmelden voor de oudercommissie, waarnaar het zal worden voorgelegd aan de oudercommissie. De oudercommissie zal de desbetreffende ouder uitnodigen om een oudercommissievergadering bij te wonen. Het (her)kiezen van de leden wordt uitgevoerd in overeenstemming met het reglement van de oudercommissie.

Oudercommissieoverleg

De oudercommissie zal bij start eens in de zes weken bijeenkomen. De voorzitter van de oudercommissie zorgt voor de agenda en eventuele bijlagen. Vervolgens zorgen ze ervoor dat deze wordt verspreid onder de leden van de oudercommissie. Vaste agendapunten die terug komen in de vergadering zijn:

  • Nieuwsbrief onderwerpen
  • Thema avonden
  • Beleid binnen de organisatie
  • Pedagogisch beleid
  • Wat verder nog ter tafel komt
  • Agenda
  • Inspectierapport (een afschrift is op iedere locatie op een toegankelijke plaats voor ouders)

Overige agendapunten kunnen worden ingebracht bij de voorzitter van de oudercommissie, met inachtneming van afgesproken aanlevertijden. De oudercommissievergadering wordt geleidt door de voorzitter van de oudercommissie.

Notulen

De notulen van de oudercommissievergadering worden roulerend gemaakt door de leden van de oudercommissie. De notulen worden binnen twee weken na de laatste vergadering uitgewerkt en door het locatiehoofd verspreid onder de leden van de oudercommissie (d.m.v. intranet). Er wordt een exemplaar van de notulen centraal gearchiveerd op het kantoor van de officemanager in de map “notulen”. Voor de ouders als individu liggen exemplaren ter inzage in de informatiebakken bij de centrale ingangen op de vestiging. Afspraken en acties worden opgenomen in de notulen, de afhandeling hiervan en het toezien op het nakomen van eventuele afspraken wordt geëvalueerd in de eerst volgende vergadering die staat gepland.

Informeren ouders

Individuele ouders worden geïnformeerd over de activiteiten en de overlegmomenten van de oudercommissie door middel van de nieuwsbrief die ongeveer één keer per vier weken uitgebracht wordt door de oudercommissie.

Back To Top